شورای سیاستگذاری دوره نهم

محسن مؤمنی شریف

رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

محمد حمزه زاده

معاون هنری و رییس جشنواره های حوزه هنری

علیرضا معینی بخش

معاون اداری و مالی حوزه هنری

مجید مصلحی

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری

علی کاشفی پور

مدیر طرح و برنامه ریزی حوزه هنری

علی قربانی

مدیر مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری