جوایز دوره نهم

جوایز بخش اصلی
  • جایزه بزرگ جشنواره: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون تومان جایز ه نقدی به کارگردان اثر
  • جایزه بهترین فیلم داستانی:  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان به کارگردان اثر
  • جایزه بهترین فیلم مستند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر
  • جایزه بهترین فیلم پویا نمایی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به کارگردان اثر
  • لوح تقدیر و دو میلیون تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده داستانی  
  • لوح تقدیر و دو میلیون میلیون تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده پویانمایی
  • لوح تقدیر و دو میلیون میلیون تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده مستند

جایزه ویژه بخش سینمایی اخلاق

تندیس جشنواره دیپلم افتخار و 4 میلیون تومان جایزه نقدی سینمای اخلاق به 3 نفر از هنرمندان سینمای ایران که در تولیدات سال 1391 به مضامین اخلاق در فیلم هایشان پرداخته اند)

جایزه بخش بین المللی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل 4 میلیون تومان به هرکدام از 3 فیلم­ برگزیده هیأت داوران

جایزه بخش چشم انداز 1404

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ 4 میلیون تومان به هرکدام از سه فیلم­ برگزیده هیأت داوران