برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

فیلم های برگزیده

ردیف کد پیگیری نام اثر نام و نام خانوادگی برگزیده رتبه قالب بخش

استان

نمایش

1 100FEST-3403-11-4912 نقش زندگی احسان معصوم بهترین کارگردانی فیلم پویانمایی پویانمایی ملی قزوين نمایش فیلم
2 100FEST-4719-11-4974 جنگ (جنگ همیشه ویران است) معین منصوری فرد تقدیر کارگردانی فیلم پویانمایی پویانمایی ملی كرمان نمایش فیلم
3 100FEST-4868-11-5046 معلق آذر منصوری تقدیر کارگردانی فیلم پویانمایی پویانمایی ملی كردستان نمایش فیلم
4 100FEST-4107-11-164 صدای من مجید برهانی تقدیر کارگردانی فیلم داستانی داستانی ملی كرمان نمایش فیلم
5 100FEST-4724-11-4720 به خانواده برگردیم محمدحسن فلاح جایزه بهترین جلوه های بصری  داستانی ملی تهران نمایش فیلم
6 100FEST-1172-11-4873 من تو ما 2 علی عرفان فرهادی تقدیر کارگردانی فیلم داستانی داستانی ملی تهران نمایش فیلم
7 100FEST-2741-11-5065 حضرت مهندس محمد حسین امانی همدانی بهترین کارگردانی فیلم داستانی داستانی ملی تهران نمایش فیلم
8 100FEST-4946-11-5248 چشم به راه حسین دارابی بهترین فیلم جشنواره داستانی ملی تهران نمایش فیلم
9 100FEST-4946-11-5260 کانتینر 401 سیدمحمدرضا سجادیان بهترین فیلمبرداری داستانی ملی تهران نمایش فیلم
10 100FEST-4216-11-4793 آهن نگاره محمد حسنی بهترین کارگردانی فیلم مستند مستند ملی تهران نمایش فیلم
11 100FEST-2074-11-4950 برکت علی کیوان تقدیر کارگردانی فیلم مستند مستند ملی خراسان رضوي نمایش فیلم
12 100FEST-2395-11-5529 امید سپید جمشید فرجوند فردا تقدیر کارگردانی فیلم مستند مستند ملی كردستان نمایش فیلم
13 100FEST-5165-11-5774 قفل کیوان احمدی بهترین فیلم اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کار مستند ملی اصفهان نمایش فیلم
14 100FEST-4415-11-4251 دست های کوچک مهدی خروشی بهترین کارگردانی فیلم پویانمایی پویانمایی تجربه اردبيل نمایش فیلم
15 100FEST-1265-11-5389 برای پدرم اکبرتراب پور بهترین کارگردانی فیلم داستانی داستانی تجربه همدان نمایش فیلم
16 100FEST-4330-11-4185 تیشه روزگار محمد فرج زاده بهترین کارگردانی فیلم مستند مستند تجربه كردستان نمایش فیلم
17 100FEST-4539-11-5246 صف اسماعیل عظیمی جایزه ویژه خلاقیت و نوآوری داستانی تجربه قم نمایش فیلم
18 100FEST-3227-11-6226 همزاد عطیه سادات حجتی جایزه ویژه دبیر جشنواره داستانی تجربه تهران نمایش فیلم
19 100FEST-1172-11-4873 من تو ما 2 علی عرفان فرهادی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران داستانی ملی تهران نمایش فیلم