شورای سیاستگذاری دوره دهم

محسن مؤمنی شریف

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

علیرضا معینی بخش

معاون اداری و مالی حوزه هنری

محمد حمزه زاده

قائم مقام حوزه هنری و رئیس سینمایی سوره

فاضل نظری

معاون هنری حوزه هنری و رئیس جشنواره

علی قربانی

مدیر مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری

مجید مصلحی

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری

هادی مولوی دوست

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل حوزه هنری

علی کاشفی پور

مدیر طرح و برنامه حوزه هنری