مقررات عمومی جشنواره

ثبت نام و بارگذاری آثار در جشنواره، فقط از طریق سایت جشنواره به آدرس www.100fest.com امکا نپذیر است. همچنین تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، به معنای پذیرش تمامی مقررات
جشنواره است.

1-  تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس پرترۀ کارگردان با کیفیت مناسب، عکس فیلم و خلاص های حداکثر 60 کلم های باید در کنار هر اثر در سایت بارگذاری شود.

2- هر اثر صرفاً با مالکیت یک نفر به عنوان تهی هکننده، م یتواند به جشنواره ارسال شود. همچنین شرکت تمامی فیل مسازان، نهادها، سازما نهای دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی، به شرط معرفی یک نفر به عنوان تهیه کننده، بلامانع است.

3- از نظر تعداد آثار ارسالی، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

4- این افراد و آثار مجاز به شرکت در بخ شهای رقابتی جشنواره نیستند: اعضای اصلی ستاد برگزاری جشنواره، هیأت انتخاب و هیأت داوران، آثاری که در دور ههای قبلی جشنواره شرکت کرد هاند، آثاری که پیش از فروردین 1398 تولید شده باشند. چنانچه عدم رعایت این شرط در هر مرحله، برای ستاد برگزاری محرز شود، برای حذف فیلم از جشنواره اقدام خواهد شد.

5- دبیرخانۀ جشنواره حق اکران تمامی آثار ارسالی در سال نهای سینما و یا به صورت پخش اینترنتی در سایت جشنواره را خواهد داشت. همچنین حق هرگونه استفادۀ تبلیغاتی و رسان های از آثار، پس از
بازبینی اولیه و پذیرش در جشنواره، برای دبیرخانه محفوظ است.

6- تهیه کنندۀ اثر یا نمایندۀ قانونی ایشان با ارسال اثر به دبیرخانه جشنوارۀ فیل م 100 ، اختیار کامل اثر را به منظور نمایش در سینماها، تلویزیون، جشنوار ههای بین المللی دیگر و استفاده در پاتوق فیلمهای کوتاه، بدون انتفاع مالی، به دبیرخانۀ جشنواره واگذار و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب میکند.

7- تمامی آثار را هیافته به دو بخش مسابقۀ ملی و بی نالملل و فیل مهایی که برای اکران خارج از بخش مسابقه انتخاب م یشوند، برای نمایش در سینماهای جشنواره، ملزم به داشتن پروانۀ نمایش از معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند بود که اقدام برای اخذ پروانۀ نمایش، بر عهدۀ دبیرخانۀ جشنواره است.

8- هر اثر صرفاً م یتواند در یکی از بخ شهای مسابقه ملی یا بی نالملل در جشنواره فیلم ۱۰۰ شرکت کند.

9- استفاده از آثار برای اشخاص ثالث، صرفاً با آرم یا کپشن جشنواره امکانپذیر است.

10- زمان اکران آثار توسط دبیرخانۀ جشنواره تعیین خواهد شد.

11- آثار ارسالی به دبیرخانه، توسط هیچ شخصی غیر از دبیر جشنواره، امکان خارج شدن از جشنواره را نخواهند داشت.

12- این جشنواره با اجرای کامل ضوابط و پروتک لهای بهداشتی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.

13- تصمیمگیری پیرامون مواردی که در مقررات و شرایط جشنواره پیشبینی نشده، بر عهدۀ دبیرخانۀ جشنواره است.

14- آخرین مهلت ارسال آثار پایان دی ماه 1401 است. زمان برگزاری جشنواره 10 الی 12 اسفند ماه 1401 خواهد بود. اطلاعات تکمیلی توسط دبیرخانه و از طریق سایت جشنواره به آدرس www.100fest.com اعلام خواهد شد.