لیست فیلم های راه یافته به مسابقه

ردیفکد پیگیرینام اثربخشقالبکارگرداناستانوضعیت
1100FEST-6512-12-8082هدیه من بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی یوسف جعفری تهرانراه یافته به مسابقه
2100FEST-5045-12-8079کاتی بارینبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کاوه جاهدكردستانراه یافته به مسابقه
3100FEST-5179-12-7969انتی پینکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ژیلا نمرودیسيستان و بلوچستانراه یافته به مسابقه
4100FEST-23-12-7659انعکاسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی پیمان بیرانونديزدراه یافته به مسابقه
5100FEST-6105-12-7784توقفبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی پگاه انصاریتهرانراه یافته به مسابقه
6100FEST-4964-12-7388موزهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی پدرام حبیب پیرانآذربايجان غربيراه یافته به مسابقه
7100FEST-5471-12-7647دستان سردبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی وحید داودپور علی براریتهرانراه یافته به مسابقه
8100FEST-6284-12-7430آبیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی هیوا میرزائی هیوا میرزائیتهرانراه یافته به مسابقه
9100FEST-1136-12-7361پرچمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی هادی نادریتهرانراه یافته به مسابقه
10100FEST-1317-12-6319شروع یک پایانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی نیما قپانوریتهرانراه یافته به مسابقه
11100FEST-5854-12-8084من این نبودمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی میلاد صیادتهرانراه یافته به مسابقه
12100FEST-6355-12-749408AMبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی میلاد دل آساآذربايجان شرقيراه یافته به مسابقه
13100FEST-468-12-6476مینبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی میثم آقاجان زادهقزوينراه یافته به مسابقه
14100FEST-120-12-7358سایه های سپیدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی امینیقمراه یافته به مسابقه
15100FEST-4946-12-8110نفرین شدگانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی افضل زادهتهرانراه یافته به مسابقه
16100FEST-6343-12-7493کلاسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی آخوندیقمراه یافته به مسابقه
17100FEST-3288-12-6832چای با همه چای بودنشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مریم مدرس مطلقاصفهانراه یافته به مسابقه
18100FEST-6254-12-7749شیربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مریم رهنمايزدراه یافته به مسابقه
19100FEST-5902-12-6548زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مرتضی پرگرقمراه یافته به مسابقه
20100FEST-6346-12-7460دومینوبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مرتضی حیدریتهرانراه یافته به مسابقه
21100FEST-4724-12-7026نظربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمدرضا دهستانیتهرانراه یافته به مسابقه
22100FEST-2267-12-6952از پدر به پسربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمدحسن فلاحتهرانراه یافته به مسابقه
23100FEST-4946-12-7481کف و خونبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد پایدارتهرانبرگزیده
24100FEST-4724-12-7027رویای ناتمامبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد نظمیتهرانراه یافته به مسابقه
25100FEST-6152-12-7016والیبالبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد قاسم پورتهرانراه یافته به مسابقه
26100FEST-6152-12-7022پت و مت بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد قاسم پورتهرانراه یافته به مسابقه
27100FEST-4946-12-8074سحریبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد علیزاده فردتهرانراه یافته به مسابقه
28100FEST-4946-12-8096همسایهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد علیزاده فردتهرانراه یافته به مسابقه
29100FEST-4946-12-8098خطیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد سعید غلامیتهرانراه یافته به مسابقه
30100FEST-4946-12-7266گل ایرانیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد حسین امانیتهرانراه یافته به مسابقه
31100FEST-4596-12-7251رو به آيندهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد حسين اسحاقيتهرانراه یافته به مسابقه
32100FEST-6548-12-8179ایران آیندهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محسن کریمیانتهرانراه یافته به مسابقه
33100FEST-4724-12-7032برای مثالبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محسن هادیتهرانراه یافته به مسابقه
34100FEST-5009-12-7989مشترک مورد نظربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محسن عسکری زادهتهرانراه یافته به مسابقه
35100FEST-5427-12-6529عدمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محسن ذوالقدرقزوينراه یافته به مسابقه
36100FEST-4107-12-7084هیولای قرنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مجید برهانیكرمانراه یافته به مسابقه
37100FEST-4946-12-8102همکلاسیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مجتبی حیدریتهرانراه یافته به مسابقه
38100FEST-6352-12-7492خانه به دوشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی فریبرز مهرابیانتهرانراه یافته به مسابقه
39100FEST-5082-12-6688وادی مورانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی عیسی باباییمازندرانراه یافته به مسابقه
40100FEST-2216-12-8173کادیلاکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علیرضا ربیع مقدم مصطفی جعفریتهرانراه یافته به مسابقه
41100FEST-2831-12-8043چراغ روشنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی نصرتیتهرانراه یافته به مسابقه
42100FEST-3314-12-7536یک لیوان بارانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی مدهوشیان نژاد عیسی عبداللهیتهرانراه یافته به مسابقه
43100FEST-6139-12-6988پازلبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی غرقیتهرانراه یافته به مسابقه
44100FEST-5918-12-6569سرویسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی عسگری بیابانیتهرانراه یافته به مسابقه
45100FEST-1172-12-6744آقای کارگردانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی عرفان فرهادیهمدانراه یافته به مسابقه
46100FEST-1172-12-7877آشپزی در حضور دیگران ببخشید کودکانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی عرفان فرهادیهمدانراه یافته به مسابقه
47100FEST-4724-12-7009کارخانهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی رحیمیتهرانبرگزیده
48100FEST-3227-12-8175اگر مانده بودمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی عطیه سادات حجتیتهرانراه یافته به مسابقه
49100FEST-4648-12-7907حبس شدگانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید مهدی میرغیاثیقمراه یافته به مسابقه
50100FEST-6400-12-7651پوشکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید محمدرضا سعادتیالبرزبرگزیده
51100FEST-6400-12-7654پیم خندهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید محمدرضا سعادتیالبرزراه یافته به مسابقه
52100FEST-6517-12-8211دربستبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید جواد مرتضویزنجانراه یافته به مسابقه
53100FEST-604-12-7593ویتامینبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سمیه شه بخشسيستان و بلوچستانراه یافته به مسابقه
54100FEST-2671-12-6786یک دست صدا داردبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سعید کریمیكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقه
55100FEST-1407-12-7708همیشه تو اول سلام می کنیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سعید نجاتی قمراه یافته به مسابقه
56100FEST-5654-12-7871کارگاه ایرانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سروش جنتیتهرانراه یافته به مسابقه
57100FEST-6302-12-7629دو لبه زمینبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سحر محمودیتهرانراه یافته به مسابقه
58100FEST-6022-12-8070نگارهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ساناز رحمانیاصفهانراه یافته به مسابقه
59100FEST-6285-12-8014چرخهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سامان دلشادالبرزراه یافته به مسابقه
60100FEST-1097-12-6328آخرین آغوشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سامان حسین پوركردستانراه یافته به مسابقه
61100FEST-5970-12-6634رجحانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سارا معلمتهرانراه یافته به مسابقه
62100FEST-5411-12-6604مابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا پیرزادهتهرانراه یافته به مسابقه
63100FEST-6403-12-8007روز تولدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا محبی نوریتهرانراه یافته به مسابقه
64100FEST-6506-12-7966اسببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رسول احمدیكردستانراه یافته به مسابقه
65100FEST-5871-12-7375پنجرهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حمیدرضا ساکتتهرانراه یافته به مسابقه
66100FEST-1552-12-8190ایستگاهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسام کامراناصفهانراه یافته به مسابقه
67100FEST-4961-12-8216دالانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد کاظم زادهتهرانراه یافته به مسابقه
68100FEST-6333-12-7451کوچه رنگیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی توفیق امانیكردستانراه یافته به مسابقه
69100FEST-1602-12-6623سربازان خشت بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بهمن حسینی تهرانراه یافته به مسابقه
70100FEST-4612-12-7545شازده کوچولوبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بهرام نوری گندم آبادالبرزراه یافته به مسابقه
71100FEST-4780-12-7498بی بازگشتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امین جمالیگيلانراه یافته به مسابقه
72100FEST-5663-12-6375تتراکرومات بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امیرمسعود عطاییهمدانراه یافته به مسابقه
73100FEST-1951-12-7303عقب گردبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امید کریمسيستان و بلوچستانراه یافته به مسابقه
74100FEST-136-12-7978اشک و لبخندبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امید کاوه آهنگریتهرانراه یافته به مسابقه
75100FEST-5816-12-6465ایستاده با مشتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی اسماعیل دهنویخوزستانراه یافته به مسابقه
76100FEST-5396-12-7957سر وقتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی احمد لونیتهرانراه یافته به مسابقه
77100FEST-6348-12-7690پناهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوذر حیدریتهرانبرگزیده
78100FEST-6344-12-8104مسافر بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوالفضل ناصری تهرانراه یافته به مسابقه
79100FEST-5961-12-6614کافه شخصیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوالفضل شایاناصفهانراه یافته به مسابقه
80100FEST-5831-12-6420قانونیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوالفضل بختیار قشلاقتهرانبرگزیده
81100FEST-4410-12-6836سربازبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آکو زندکریمیالبرزراه یافته به مسابقه
82100FEST-4410-12-6837دلقکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آکو زندکریمیالبرزراه یافته به مسابقه
83100FEST-6504-12-8198همه ی ما آرزوهایی داریمبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند گیتی باقریقزوينراه یافته به مسابقه
84100FEST-6064-12-7797حال همه ما خوب است بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند نیلوفر افرازتهرانراه یافته به مسابقه
85100FEST-6030-12-6733آب ما را خواهد بردبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند میلاد قاریتهرانراه یافته به مسابقه
86100FEST-6507-12-8133باتکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی ماهانتهرانبرگزیده
87100FEST-2046-12-8186خداحافظیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی شاهسواریتهرانراه یافته به مسابقه
88100FEST-2046-12-8188هانیهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی شاهسواریتهرانراه یافته به مسابقه
89100FEST-1324-12-7106زمستان گرمبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مصیب حناییفارسراه یافته به مسابقه
90100FEST-6378-12-7572استخربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مصطفی علی اکبریتهرانراه یافته به مسابقه
91100FEST-1433-12-7386سرّاجبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد رضا دهستانیقمراه یافته به مسابقه
92100FEST-4216-12-7108اینجا به تمام آزادی ام فکر می کنم بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد حسنیهمدانراه یافته به مسابقه
93100FEST-132-12-6789جانبانان بی جانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محسن نجفی مهریتهرانراه یافته به مسابقه
94100FEST-132-12-6791قصه ٬ توپ ٬‌ رنگبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محسن نجفی مهریتهرانراه یافته به مسابقه
95100FEST-6142-12-6982دست نقش رنگبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مجتبی سلیمانی فركهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقه
96100FEST-4784-12-8036باغ بی برگیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علیرضا دهقانيزدراه یافته به مسابقه
97100FEST-6473-12-7869دالوبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علی صلاحی فركهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقه
98100FEST-930-12-6624گام های استواربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علی ترابی پورخوزستانراه یافته به مسابقه
99100FEST-3561-12-6336موج FMبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند شاهرخ لامع شاهرخ لامع شاهرخ لامعتهرانبرگزیده
100100FEST-2671-12-6785مهتک (گهواره)بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سعید کریمیكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقه
101100FEST-6125-12-6937طهورابخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سعید علاییتهرانراه یافته به مسابقه
102100FEST-589-12-6806مخمصهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند رضا اکبریان گالشکلاییمازندرانراه یافته به مسابقه
103100FEST-589-12-8162گرهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند رضا اکبریان گالشکلاییمازندرانراه یافته به مسابقه
104100FEST-6105-12-6949شیربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حسین فرضی زادتهرانراه یافته به مسابقه
105100FEST-4639-12-6920مثل عباسبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند جواد صالحمركزيراه یافته به مسابقه
106100FEST-4639-12-6921گذرانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند جواد صالحمركزيراه یافته به مسابقه
107100FEST-6116-12-6978مندوبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند جابر بادیادكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقه
108100FEST-1796-12-7803عکسی که کامل شد...بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند امید مدحجتهرانراه یافته به مسابقه
109100FEST-4762-12-6339نفت و خونبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی کاوه سیستانیفارسراه یافته به مسابقه
110100FEST-6401-12-7658پَربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی هادی امیری، رها فرجی رها فرجیهمدانراه یافته به مسابقه
111100FEST-4763-12-7569ردپا بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی نرگس رستمی معز همدانراه یافته به مسابقه
112100FEST-4782-12-7724چتربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی میرعلی حسینی اصلیتهرانبرگزیده
113100FEST-2323-12-7591این رویای من نبود بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی مریم هاشم نژاد وریا نیک منشزنجانراه یافته به مسابقه
114100FEST-5757-12-6897نجات بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی مرتضی حقگو تهرانراه یافته به مسابقه
115100FEST-5958-12-6609عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی علی حسین عباس زادهاردبيلراه یافته به مسابقه
116100FEST-3299-12-6421پدربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی عابدین رمضانیبوشهرراه یافته به مسابقه
117100FEST-6308-12-7394نوش داروبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی سید مجتبی قریشی نژادتهرانراه یافته به مسابقه
118100FEST-6384-12-7603بدون شرحبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی سبحان دهقان زادهيزدراه یافته به مسابقه
119100FEST-2529-12-6696رویای نانبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رضا محمدیكردستانراه یافته به مسابقه
120100FEST-4680-12-7759بذرهای فلزیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رسول ذاکریتهرانبرگزیده
121100FEST-1922-12-7580یک داستان سادهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رامین بهادریتهرانراه یافته به مسابقه
122100FEST-2924-12-6809Day out againبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی حسن اسدیكرمانراه یافته به مسابقه
123100FEST-262-12-6511بالانسبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی برزان رستمیكردستانراه یافته به مسابقه
124100FEST-6035-12-7253شیشه دودیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی اکبر عباسیالبرزراه یافته به مسابقه
125100FEST-5995-12-7255رونقبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی احسان میرزاییقزوينراه یافته به مسابقه
126100FEST-6530-12-8194بی کلهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی آریا قدرتی صدرا عباس زادهقمراه یافته به مسابقه
127100FEST-4868-12-6932هام هامبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی آذر منصوریكردستانراه یافته به مسابقه
128100FEST-6489-12-8065منهای دومسیر تجربه داستانی کیارش اردشیرپور امیرحسن نوفلیتهرانراه یافته به مسابقه
129100FEST-6534-12-8100جنس خوبمسیر تجربه داستانی وحید جهانشاهلوقمراه یافته به مسابقه
130100FEST-1128-12-8149صد در صدمسیر تجربه داستانی نواب محمودیگيلانراه یافته به مسابقه
131100FEST-6171-12-7141سایهمسیر تجربه داستانی نعیمه تسنیمیتهرانراه یافته به مسابقه
132100FEST-4568-12-6929دلقک هامسیر تجربه داستانی مهدی یوسفعلیقمراه یافته به مسابقه
133100FEST-4568-12-6930همه با هممسیر تجربه داستانی مهدی یوسفعلیقمراه یافته به مسابقه
134100FEST-6120-12-7729دست فروشمسیر تجربه داستانی معصومه قاسمی و سپیده ایرانیتهرانراه یافته به مسابقه
135100FEST-5807-12-6360من توام مسیر تجربه داستانی مصطفی نصیری و حمید فاطمیتهرانراه یافته به مسابقه
136100FEST-6058-12-7091یکی نبود..!مسیر تجربه داستانی محمدحسن مشایخ بخشمازندرانراه یافته به مسابقه
137100FEST-6260-12-7280نیمکت اضافهمسیر تجربه داستانی محمد هادی عبدی نسبيزدراه یافته به مسابقه
138100FEST-6121-12-6931لایومسیر تجربه داستانی محمد زارع تهرانراه یافته به مسابقه
139100FEST-6068-12-6803شب گرم پاییزیمسیر تجربه داستانی محسن صابری سید محمود شریفی اصلقمراه یافته به مسابقه
140100FEST-2197-12-7068چالهمسیر تجربه داستانی محسن جهانیخراسان رضويراه یافته به مسابقه
141100FEST-5828-12-8086چالهمسیر تجربه داستانی متین نوروزیقزوينراه یافته به مسابقه
142100FEST-6398-12-7637یک موقعیت موقتمسیر تجربه داستانی فریبا احمدیمركزيراه یافته به مسابقه
143100FEST-6133-12-7453این قانون ِ گروه ِمسیر تجربه داستانی فرزین نوبرانی تهرانراه یافته به مسابقه
144100FEST-5921-12-6602لایومسیر تجربه داستانی علی داراییقمراه یافته به مسابقه
145100FEST-4676-12-6831چرخ دنده های کاغذیمسیر تجربه داستانی سمیرا حضرتیانكرمانشاهراه یافته به مسابقه
146100FEST-6230-12-7362گم شده؟ مسیر تجربه داستانی سعید ترکاشوند تهرانراه یافته به مسابقه
147100FEST-6371-12-7539راکدمسیر تجربه داستانی زهرا اسلاملوالبرزراه یافته به مسابقه
148100FEST-6403-12-8002قصر شیرینمسیر تجربه داستانی رضا محبی نوریتهرانراه یافته به مسابقه
149100FEST-5681-12-6364شکاف مسیر تجربه داستانی داود عباسی البرزراه یافته به مسابقه
150100FEST-5424-12-7030برجکمسیر تجربه داستانی جواد حکمیقمراه یافته به مسابقه
151100FEST-5424-12-7036سجده مسیر تجربه داستانی جواد حکمیقمراه یافته به مسابقه
152100FEST-5424-12-6355رهگذرمسیر تجربه داستانی جواد حکمیقمراه یافته به مسابقه
153100FEST-5626-12-6305ماجرای دست هامسیر تجربه داستانی جابر نوریقمراه یافته به مسابقه
154100FEST-5633-12-6743عیسی و موسیمسیر تجربه داستانی بهمنش ماهروتهرانراه یافته به مسابقه
155100FEST-6555-12-8195مشتریمسیر تجربه داستانی بهزاد شاهین پورزنجانراه یافته به مسابقه
156100FEST-6348-12-7962تردمیلمسیر تجربه داستانی بنفشه جاهدتهرانراه یافته به مسابقه
157100FEST-4674-12-7758جداییمسیر تجربه داستانی اکبردره بالاییخوزستانراه یافته به مسابقه
158100FEST-1872-12-8040jobsمسیر تجربه داستانی امین صلاحیتهرانراه یافته به مسابقه
159100FEST-6164-12-7058دست های تو با من آشناستمسیر تجربه داستانی امیر بهادر مظاهریقمراه یافته به مسابقه
160100FEST-4539-12-7788لایو مسیر تجربه داستانی اسماعیل عظیمی قمراه یافته به مسابقه
161100FEST-6444-12-7800حریم منمسیر تجربه داستانی ابوالفضل بهمن آبادیتهرانراه یافته به مسابقه
162100FEST-1468-12-7181عیوضمسیر تجربه مستند میلاد جعفریتهرانبرگزیده
163100FEST-5507-12-8031شیرین رنجمسیر تجربه مستند محمدرسول دهقانی يزدراه یافته به مسابقه
164100FEST-4188-12-6783اشکونمسیر تجربه مستند محمد صالحیتهرانبرگزیده
165100FEST-6211-12-7653از چین تا چینمسیر تجربه مستند محمد جواد زندیهلرستانراه یافته به مسابقه
166100FEST-6050-12-7090انتقالمسیر تجربه مستند عمران کامیابكردستانراه یافته به مسابقه
167100FEST-6375-12-7551جستاری در هنر نابمسیر تجربه مستند حامد بهلولاصفهانراه یافته به مسابقه
168100FEST-6050-12-6817هاوار مه لویجگه گانمسیر تجربه مستند جمشید فرجوند فرداكردستانراه یافته به مسابقه
169100FEST-6323-12-7426سرساممسیر تجربه مستند امین برنجکارفارسراه یافته به مسابقه
170100FEST-6130-12-6951هیاری(همیاری)مسیر تجربه مستند افسانه قانیچهارمحال بختياريراه یافته به مسابقه
171100FEST-4871-12-7570بابا یاد دادمسیر تجربه پویانمایی کوردمان پویشخوزستانراه یافته به مسابقه
172100FEST-6407-12-7684تیکه ای از زندگیمسیر تجربه پویانمایی پگاه عبادت دوستهمدانراه یافته به مسابقه
173100FEST-6467-12-7847تأثیرمسیر تجربه پویانمایی محمد گودرزی پورفارسراه یافته به مسابقه
174100FEST-5951-12-6835یار مهربانمسیر تجربه پویانمایی سیدعلی موسویتهرانراه یافته به مسابقه
175100FEST-5096-12-7513...رفت مسیر تجربه پویانمایی سمانه فضل اله اسدیتهرانبرگزیده
176100FEST-6012-12-7665چشم هامسیر تجربه پویانمایی حامد حاتمیتهرانراه یافته به مسابقه