لیست فیلم های راه یافته به اکران (خارج از مسابقه)

ردیفکد پیگیرینام اثربخشقالبکارگرداناستانوضعیت
1100FEST-6512-12-7996سهم من بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی یوسف جعفری تهرانراه یافته به اکران
2100FEST-6504-12-7970دوبلهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی گیتی باقریقزوينراه یافته به اکران
3100FEST-6556-12-8201سجلبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی گل اندام ثفریقزوينراه یافته به اکران
4100FEST-6399-12-8058پرواز به وقت پاریسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کاوه دوستیتهرانراه یافته به اکران
5100FEST-6399-12-7826تعادلبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کاوه دوستیتهرانراه یافته به اکران
6100FEST-6399-12-7832دید من ، چشم توبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کاوه دوستیتهرانراه یافته به اکران
7100FEST-6395-12-7646لایوبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی نیلوفر بیانیتهرانراه یافته به اکران
8100FEST-5852-12-8209یک عکس یک آلبومبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی میثم کیلیزنجانراه یافته به اکران
9100FEST-6235-12-7595کاش گاهی همه چیز متوقف می شدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی میثم عقباییتهرانراه یافته به اکران
10100FEST-6071-12-6810رفتگر و روشنفکربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهرداد زینت فركهكيلويه و بويراحمدراه یافته به اکران
11100FEST-4703-12-7688زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهرالسادات زاهدلرستانراه یافته به اکران
12100FEST-3412-12-7902کیوسکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی چناقچیتهرانراه یافته به اکران
13100FEST-2488-12-6687کوچه ثوربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی زارعیتهرانراه یافته به اکران
14100FEST-6447-12-8012من انسان هستمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی اصغریانتهرانراه یافته به اکران
15100FEST-5494-12-6340دیواربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مصطفی رحیمیتهرانراه یافته به اکران
16100FEST-2908-12-6721خشونتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مریم امینیتهرانراه یافته به اکران
17100FEST-6215-12-7765بلعندهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مرجان اسماعیلیتهرانراه یافته به اکران
18100FEST-2824-12-6944جانم مادربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مرتضی ایمانی مرتضی ایمانیتهرانراه یافته به اکران
19100FEST-6354-12-7533دعوای بزرگبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمود شهبازیهرمزگانراه یافته به اکران
20100FEST-5481-12-6315خاموشیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمدرضا میثاقیتهرانراه یافته به اکران
21100FEST-5148-12-6448آنتنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمدجواد علیزادهكرمانراه یافته به اکران
22100FEST-6152-12-7017اسباب بازی بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد قاسم پورتهرانراه یافته به اکران
23100FEST-6503-12-7963ارابه مرگبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد زارعیگيلانراه یافته به اکران
24100FEST-6385-12-7630تک سرنشینبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد حاتمیتهرانراه یافته به اکران
25100FEST-6298-12-7401کمی آن‌طرف‌تربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد جواد اکبریتهرانراه یافته به اکران
26100FEST-3968-12-7427زندگی راحت استبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محسن غمخوارتهرانراه یافته به اکران
27100FEST-2980-12-7134تعویضیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مجید امینیسيستان و بلوچستانراه یافته به اکران
28100FEST-3961-12-8101هشداری از آیندهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مجتبی (داژیار) فارسونیتهرانراه یافته به اکران
29100FEST-6402-12-8128مرگ خاموشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی فرشاد صالحیچهارمحال بختياريراه یافته به اکران
30100FEST-6267-12-7377جداییبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی فرحناز ایزدپناهتهرانراه یافته به اکران
31100FEST-5625-12-7897خرید سادهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علیرضا عابدین نژادآذربايجان شرقيراه یافته به اکران
32100FEST-6083-12-6886نادیدهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علیرضا تکشتهرانراه یافته به اکران
33100FEST-6321-12-7418...دستفروشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی روحیتهرانراه یافته به اکران
34100FEST-4747-12-6950خیر...بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی رنگانیخراسان رضويراه یافته به اکران
35100FEST-6542-12-8158خطبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی توکلی زانیانیچهارمحال بختياريراه یافته به اکران
36100FEST-2546-12-7885هشتمین نفربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سیما سادات تقوی تهرانراه یافته به اکران
37100FEST-6521-12-8103همسایه خوببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سیدمحمدهادی غریبیتهرانراه یافته به اکران
38100FEST-6115-12-6912گم شدهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید هادی گرسوییتهرانراه یافته به اکران
39100FEST-2654-12-6470رویشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید مسعود امامیتهرانراه یافته به اکران
40100FEST-6424-12-7725مُجازیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید مرتضی حسینیچهارمحال بختياريراه یافته به اکران
41100FEST-4214-12-6936آزبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید قاسم مولویقمراه یافته به اکران
42100FEST-5983-12-6660گلدونبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید عسکری نبویمازندرانراه یافته به اکران
43100FEST-2229-12-6485انسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید عباس شفیعیخوزستانراه یافته به اکران
44100FEST-6194-12-7420120 روزبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سعید محبوبی رادتهرانراه یافته به اکران
45100FEST-6200-12-7121عبوربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سبحان بیرانوندتهرانراه یافته به اکران
46100FEST-5842-12-8129گنجشکه میگه؟بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی زهرا جسمانیتهرانراه یافته به اکران
47100FEST-5814-12-6385گرهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ریحانه مرتضایی نیاخراسان رضويراه یافته به اکران
48100FEST-6485-12-7923بخاریبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی روح الله علی آبادیخراسان شماليراه یافته به اکران
49100FEST-6313-12-7480شیر سیاهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا قاضیاصفهانراه یافته به اکران
50100FEST-6332-12-7459زبان سنگیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا ساویسمازندرانراه یافته به اکران
51100FEST-6417-12-7713حوالی خدابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی خسرو کریمیتهرانراه یافته به اکران
52100FEST-5774-12-6995ترازوبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حمید رضا جلالیتهرانراه یافته به اکران
53100FEST-6176-12-7051وداعبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حلیمه آذریونبوشهرراه یافته به اکران
54100FEST-6341-12-7457تصادفبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین میرقاسمیتهرانراه یافته به اکران
55100FEST-573-12-7467جر زنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین شیخسمنانراه یافته به اکران
56100FEST-4946-12-8118ولیمهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین دارابیتهرانراه یافته به اکران
57100FEST-4946-12-8121مادربزرگبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین دارابیتهرانراه یافته به اکران
58100FEST-4946-12-8126شام هیئتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین دارابیتهرانراه یافته به اکران
59100FEST-4961-12-8219چاپاربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد کاظم زادهتهرانراه یافته به اکران
60100FEST-6365-12-7511نه چندان دور بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد سراوانی گلستانراه یافته به اکران
61100FEST-6365-12-7516نامرئی بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد سراوانی گلستانراه یافته به اکران
62100FEST-6333-12-7446شالگردن قرمزبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی توفیق امانیكردستانراه یافته به اکران
63100FEST-4041-12-6665پدرم بهم میگه مامانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ترمه فرهمندپویاتهرانراه یافته به اکران
64100FEST-3541-12-6323هدیهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بهنام نجم الدینسمنانراه یافته به اکران
65100FEST-2604-12-8080فرشتهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بدرالمنیر افخمیخراسان رضويراه یافته به اکران
66100FEST-6292-12-7992رستگاریبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ایمان برات پور تهرانراه یافته به اکران
67100FEST-3215-12-6619دیجامهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امیرعلی میردریکوندخوزستانراه یافته به اکران
68100FEST-4129-12-6414کودکان عاطفهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی اردلان فرهانچیقزوينراه یافته به اکران
69100FEST-1032-12-6898#حیو-آن هابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی احسان معجونیتهرانراه یافته به اکران
70100FEST-2767-12-6993نه به مردنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوالفضل عزیزیمركزيراه یافته به اکران
71100FEST-3020-12-6664تقلببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آریان سعیدیالبرزراه یافته به اکران
72100FEST-6021-12-6913 مسئولیتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آریاز ذوالفقاریتهرانراه یافته به اکران
73100FEST-6556-12-8203مامان اشرفبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند گل انددام صفریقزوينراه یافته به اکران
74100FEST-6556-12-8199بی کارخانهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند گل اندام صفری قزوينراه یافته به اکران
75100FEST-5165-12-8062سوختبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند کیوان احمدیاصفهانراه یافته به اکران
76100FEST-6388-12-7610ساقیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند پژمان مولاییخوزستانراه یافته به اکران
77100FEST-788-12-6909دست رنجبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند هر کارگرلرستانراه یافته به اکران
78100FEST-2046-12-8187جا ماندگانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی شاهسواریتهرانراه یافته به اکران
79100FEST-3616-12-7831به‌رَنجبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمدرضا کشاورزقمراه یافته به اکران
80100FEST-6443-12-7838من محمد حسینبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد حسین سالاروندلرستانراه یافته به اکران
81100FEST-4216-12-7105ناپیدابخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد حسنیهمدانراه یافته به اکران
82100FEST-4216-12-7107سایه های سمجبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد حسنیهمدانراه یافته به اکران
83100FEST-5908-12-6568کفش چرم تبریزبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد امینآذربايجان شرقيراه یافته به اکران
84100FEST-132-12-6790چهارشنبه ۱۳ اردیبهشتبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محسن نجفی مهریتهرانراه یافته به اکران
85100FEST-6383-12-7744سوت و کوربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند قاسم صادقی حاجی آبادیمازندرانراه یافته به اکران
86100FEST-996-12-6964آخرین برکهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند فرامک سلیمانی دشتکیاصفهانراه یافته به اکران
87100FEST-5574-12-6822در امانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند فاطمه مرزبانیكردستانراه یافته به اکران
88100FEST-4784-12-8035عاصیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علیرضا دهقنيزدراه یافته به اکران
89100FEST-1477-12-7697رنگ و رنگ زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند شمس اله دایی زادهمركزيراه یافته به اکران
90100FEST-4949-12-6980اوبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سلیمان حسنی كهكيلويه و بويراحمدراه یافته به اکران
91100FEST-4136-12-8059مرگآببخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حمیدحمیدزاده حمیدحمیدزادهكرمانراه یافته به اکران
92100FEST-4943-12-7398آغوش باز برای حادثهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حسن نیکنامخراسان رضويراه یافته به اکران
93100FEST-4639-12-6916پالان دوزبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند جواد صالحمركزيراه یافته به اکران
94100FEST-5842-12-7633با چشم های خودم دیدمبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند انسیه چراغعلی زهرا جسمانیتهرانراه یافته به اکران
95100FEST-1796-12-7238تقریبا همه چیزبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند امید مدحجتهرانراه یافته به اکران
96100FEST-6492-12-8071صدها فرسنگ فاصلهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی گلنوش حکمتتهرانراه یافته به اکران
97100FEST-4763-12-7532دیدبان بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی نرگس رستمی معز همدانراه یافته به اکران
98100FEST-6244-12-7233رویای زیبابخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی مستوره رضاییتهرانراه یافته به اکران
99100FEST-2529-12-6656داستان کوتاهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محمدرضا محمدیكردستانراه یافته به اکران
100100FEST-5960-12-6613برای ایرانبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محدثه رییس عبداللهیقمراه یافته به اکران
101100FEST-5899-12-6517سینکبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محبوبه کلاییقمراه یافته به اکران
102100FEST-4091-12-6583رویای سپیدبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی فاطمه درینیفارسراه یافته به اکران
103100FEST-6195-12-7094چشمان کاملا بازبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی سپیده نیک جوهمدانراه یافته به اکران
104100FEST-6191-12-7236روشناییبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی سمیه مهرانیانهمدانراه یافته به اکران
105100FEST-5490-12-7154ریسهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی جعفر میرناصری ايلامراه یافته به اکران
106100FEST-5490-12-7156نخکش بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی جعفر میرناصری ايلامراه یافته به اکران
107100FEST-1616-12-7370جادوی عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی جعفر صیادیزنجانراه یافته به اکران
108100FEST-5823-12-6395چرخ و فلکمسیر تجربه داستانی ندا حاجی میرزاییكردستانراه یافته به اکران
109100FEST-6317-12-7628خراب است!مسیر تجربه داستانی ناصر طریحی سرخابیآذربايجان شرقيراه یافته به اکران
110100FEST-6166-12-7237نگاه ِنیمامسیر تجربه داستانی مهدی نیریخراسان رضويراه یافته به اکران
111100FEST-3125-12-7012مداد قرمزمسیر تجربه داستانی مهدی جان جانلرستانراه یافته به اکران
112100FEST-5969-12-6680دوئلمسیر تجربه داستانی مریم خواجه پوراصفهانراه یافته به اکران
113100FEST-2395-12-7815سارا انار نداردمسیر تجربه داستانی مریم البرزیكردستانراه یافته به اکران
114100FEST-6487-12-7924دستی به دوردستهامسیر تجربه داستانی شیما زارع رفیعالبرزراه یافته به اکران
115100FEST-6553-12-8191جیغمسیر تجربه داستانی شادی کلجهقزوينراه یافته به اکران
116100FEST-4648-12-7756مقصرمسیر تجربه داستانی سید مهدی میرغیاثیقمراه یافته به اکران
117100FEST-5632-12-7392قابمسیر تجربه داستانی سید جلال الدین جلیلی نیا آستانهگيلانراه یافته به اکران
118100FEST-6074-12-6813دوسَرمسیر تجربه داستانی سجاد قاطعیتهرانراه یافته به اکران
119100FEST-6086-12-6848حرف تازه ای نیستمسیر تجربه داستانی سامان خدایاریكردستانراه یافته به اکران
120100FEST-2813-12-6940خط زندگیمسیر تجربه داستانی رضا فریادی پورلرستانراه یافته به اکران
121100FEST-6090-12-7270ایینهمسیر تجربه داستانی رضا جهانیتهرانراه یافته به اکران
122100FEST-6297-12-7434نیایشمسیر تجربه داستانی رامین مهاجرانیمركزيراه یافته به اکران
123100FEST-6155-12-7241گزارشگرمسیر تجربه داستانی امیر مسعود حسینیمازندرانراه یافته به اکران
124100FEST-6063-12-6818وفامسیر تجربه داستانی امید زارعیكردستانراه یافته به اکران
125100FEST-1963-12-6308چرخهمسیر تجربه داستانی اشکان خوش سرورگيلانراه یافته به اکران
126100FEST-2559-12-7383تنبیه مسیر تجربه داستانی ارسلان سلطانیاصفهانراه یافته به اکران
127100FEST-6096-12-6876گمشدهمسیر تجربه داستانی آرمین پور محمدكردستانراه یافته به اکران
128100FEST-5861-12-6466نون حلالمسیر تجربه مستند یونس عظیمیكردستانراه یافته به اکران
129100FEST-5806-12-6357سەرۆکمسیر تجربه مستند ژیوار فرج زاده كردستانراه یافته به اکران
130100FEST-6457-12-7825سلام علی ابراهیممسیر تجربه مستند نوید رضاخانیاصفهانراه یافته به اکران
131100FEST-6151-12-7726مستند تنهاییمسیر تجربه مستند مهدی کارگريزدراه یافته به اکران
132100FEST-4769-12-7596علف ریسهمسیر تجربه مستند مرتضی علیزاده پیرکوهیتهرانراه یافته به اکران
133100FEST-6368-12-7530مثل خودممسیر تجربه مستند محمدرضا معالیقمراه یافته به اکران
134100FEST-6546-12-8171تخته فولادمسیر تجربه مستند محسن بیاتتهرانراه یافته به اکران
135100FEST-6383-12-8157گریزمسیر تجربه مستند قاسم صادقی حاجی آبادیمازندرانراه یافته به اکران
136100FEST-6544-12-8159کادو تولد مسیر تجربه مستند فائزه خابوریتهرانراه یافته به اکران
137100FEST-2615-12-7517تناسخمسیر تجربه مستند سیدرضا سیدفاتحی سیدرضاسیدفاتحی كردستانراه یافته به اکران
138100FEST-1957-12-7830سرپناهمسیر تجربه مستند جواد غفاریانخراسان رضويراه یافته به اکران
139100FEST-1368-12-7364پارکمسیر تجربه مستند اکرم نعمتیتهرانراه یافته به اکران
140100FEST-4674-12-7382من اگر جای پدرم بودم مسیر تجربه مستند اکبر دره بالاییخوزستانراه یافته به اکران
141100FEST-2529-12-6666ردپامسیر تجربه پویانمایی محمدرضا محمدیكردستانراه یافته به اکران
142100FEST-6238-12-7217سفرمسیر تجربه پویانمایی محمد مرادیمركزيراه یافته به اکران
143100FEST-6061-12-6798ایرانی چطوری؟مسیر تجربه پویانمایی عباس مبینیيزدراه یافته به اکران
144100FEST-2774-12-7040قفسمسیر تجربه پویانمایی احسان مرادیمركزيراه یافته به اکران