مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دیواردوره 11راه یافته به اکران
2دَمسَرددوره 12رسیده به دبیرخانه
3آبی مشکی سبزدوره 12رسیده به دبیرخانه