مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1آهن نگارهدوره 11برگزیده
2cutدوره 11رسیده به دبیرخانه
3پرنده تنهاستدوره 11رسیده به دبیرخانه
4برای ...دوره 11رسیده به دبیرخانه
5جاده باریک می شوددوره 11رسیده به دبیرخانه
6چشمدوره 11رسیده به دبیرخانه
7دعانویسدوره 11رسیده به دبیرخانه
8موتوردوره 11رسیده به دبیرخانه
9گاهی روی ابرهادوره 11رسیده به دبیرخانه
10لانه کلاغ هادوره 11رسیده به دبیرخانه
1103دوره 11رسیده به دبیرخانه
12فرخدوره 12رسیده به دبیرخانه
13ناپیدادوره 12راه یافته به اکران
14سایه های سمجدوره 12راه یافته به اکران
15اینجا به تمام آزادی ام فکر می کنم دوره 12رسیده به دبیرخانه
16اینجا پر است از دست هایی که خسته نمی شونددوره 13
17بر جای ماندهدوره 13
18برزخدوره 13
19چیزی از این جا نمی خواهمدوره 13رسیده به دبیرخانه
20جادوی حباب هادوره 13رسیده به دبیرخانه