مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : ابوالحسن درخشنده

استان : تهران

خلاصه سوابق : تولید چند فیلم کوتاه و نیمه بلند

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زندگی در وقت اضافهدوره 11راه یافته به اکران
2خواهشدوره 11راه یافته به اکران
3به خانواده برگردیمدوره 11برگزیده
4بزرگ فامیلدوره 11رسیده به دبیرخانه
5به امید دیداردوره 11راه یافته به اکران
6غصبدوره 11رسیده به دبیرخانه
7کارخانهدوره 12برگزیده
8سرفهدوره 12رسیده به دبیرخانه
9غیظدوره 12رسیده به دبیرخانه
10نظردوره 12رسیده به دبیرخانه
11رویای ناتمامدوره 12رسیده به دبیرخانه
12خط دفاعیدوره 12رسیده به دبیرخانه
13تمنادوره 12رسیده به دبیرخانه
14برای مثالدوره 12رسیده به دبیرخانه
15بازگشت متقابل غاز مادردوره 12رسیده به دبیرخانه