مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1ماهی + گربهدوره 11راه یافته به اکران
2دیدبان دوره 12راه یافته به اکران
3کوچه آزادی دوره 12رسیده به دبیرخانه
4خیال خام ( کوچه آزادی دوره 12رسیده به دبیرخانه
5ردپا دوره 12رسیده به دبیرخانه