مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1کمادوره 11رسیده به دبیرخانه
2سنگاردوره 12رسیده به دبیرخانه
3عاصیدوره 12راه یافته به اکران
4باغ بی برگیدوره 12رسیده به دبیرخانه
5تاراجدوره 12رسیده به دبیرخانه
6شهر بی دفاعدوره 12رسیده به دبیرخانه