مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد حسن خردل

استان : فارس

خلاصه سوابق : تدوین مستند تیاب(جشنواره سینام حقیقت) تدوین مستند آن مرد زنده است(سینما حقیقت و جشنواره عمار) تدوین مستند معزالوزاره(برگزیده جشنواره وقف)

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1جان مادردوره 11رسیده به دبیرخانه