مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1حساس شودوره 11رسیده به دبیرخانه
2آقای کارگرداندوره 12رسیده به دبیرخانه
3آشپزی در حضور دیگران ببخشید کودکاندوره 12رسیده به دبیرخانه