مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1غول مهرباندوره 11رسیده به دبیرخانه
2خانهدوره 12رسیده به دبیرخانه
3قلعه آرزوهادوره 12رسیده به دبیرخانه
4آخرین شعر یرموکدوره 13رسیده به دبیرخانه