مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1فایتردوره 11رسیده به دبیرخانه
2سرّاجدوره 12رسیده به دبیرخانه
3نظردوره 12رسیده به دبیرخانه
4یادداشتدوره 13
5داداشدوره 13
6روستای مندوره 13