مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : بیژن  بیات

استان : مركزي

خلاصه سوابق : عضو سینمای جوان اراک - ساخت چند فیلم کوتاه -نگارش چند فیلمنامه و شرکت در جشنوارههای فیلمنامه نویسی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نفسدوره 11راه یافته به اکران
2خونه هادوره 12رسیده به دبیرخانه