مشخصات هنرمند



نام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1ساندویچدوره 11راه یافته به اکران
2jobsدوره 12رسیده به دبیرخانه