مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زنده بگوردوره 11رسیده به دبیرخانه
2زندگی و دیگر هیچ !دوره 11رسیده به دبیرخانه