مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
118-دوره 11رسیده به دبیرخانه
2برکتدوره 11رسیده به دبیرخانه
3رفتگردوره 11رسیده به دبیرخانه
4عباسدوره 11رسیده به دبیرخانه
5ایستگاه صلواتیدوره 11رسیده به دبیرخانه
6هزار سنگردوره 12رسیده به دبیرخانه
7حاج اکبردوره 12رسیده به دبیرخانه
8استاددوره 12رسیده به دبیرخانه
9خداحافظیدوره 12رسیده به دبیرخانه
10جا ماندگاندوره 12راه یافته به اکران
11هانیهدوره 12رسیده به دبیرخانه
12ایستگاه آخردوره 13
13درختان بی خداحافظی می رونددوره 13
14لیلی فراموش شدهدوره 13
15همه به جز یک نفردوره 13
16تکیهدوره 13