مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1فضیلت ابدیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2در جریاندوره 11رسیده به دبیرخانه
3موقوفهدوره 11رسیده به دبیرخانه