مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1امید سپیددوره 11برگزیده
2گهواره دوره 11رسیده به دبیرخانه
3سارا انار ندارددوره 12راه یافته به اکران
4آشخوردوره 13
5دو خط موازی کم رنگدوره 13رسیده به دبیرخانه
6سایه هادوره 13
7پدردوره 13رسیده به دبیرخانه
8زرددوره 13رسیده به دبیرخانه
9پاهای کثیفدوره 13رسیده به دبیرخانه
10سانروفدوره 13رسیده به دبیرخانه
11کوهدوره 13رسیده به دبیرخانه
12تعدیلدوره 13
13زیر سایه شمادوره 13رسیده به دبیرخانه
14حسرتدوره 13