مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1کابوسدوره 11رسیده به دبیرخانه
2پایانی بر یک زخمدوره 11رسیده به دبیرخانه