مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1شنیدم کسی گفت روزی ...دوره 11رسیده به دبیرخانه
2صیددوره 11رسیده به دبیرخانه
3نگاه با چشمان بسته دوره 11رسیده به دبیرخانه
4شغل پدر دوره 11راه یافته به اکران
5ذست بالای دست دوره 11رسیده به دبیرخانه
6صبردوره 11رسیده به دبیرخانه
7تبدوره 11رسیده به دبیرخانه
8غریبهدوره 11رسیده به دبیرخانه
9پر پرواز دوره 11راه یافته به اکران
10کیف تو کیفدوره 11رسیده به دبیرخانه
11آخرین سرزنشدوره 11رسیده به دبیرخانه
12ابلهدوره 11رسیده به دبیرخانه
13سرای سپنجدوره 11رسیده به دبیرخانه
14مادرانگیدوره 11رسیده به دبیرخانه