مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1مشق پدردوره 11رسیده به دبیرخانه
2پستوی خالیدوره 11رسیده به دبیرخانه
3شهر سپیددوره 11رسیده به دبیرخانه
4برقعدوره 11رسیده به دبیرخانه
5کلاس دوره 11راه یافته به اکران
6یک گفتگوی ساده دوره 11رسیده به دبیرخانه
7پوششدوره 11رسیده به دبیرخانه
8سه حرفدوره 11راه یافته به اکران
9نامهدوره 11رسیده به دبیرخانه
10دردوره 11رسیده به دبیرخانه