مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1خانه ی مادریدوره 11راه یافته به اکران
2لِی لِیدوره 11راه یافته به اکران
3ریموتدوره 11رسیده به دبیرخانه