مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نجوادوره 11رسیده به دبیرخانه
2صدای سکوتدوره 11راه یافته به اکران
3پرچیندوره 13رسیده به دبیرخانه