مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1طلادوره 11رسیده به دبیرخانه
2موج FMدوره 12برگزیده
3پلاکارددوره 13
4برادردوره 13