مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1عروسدوره 11راه یافته به اکران
2دوچرخه ی جنگدوره 13رسیده به دبیرخانه
3خزاندوره 13رسیده به دبیرخانه
4یادمان حاجیهدوره 13رسیده به دبیرخانه
5برای یک شهید گمنامدوره 13
6در خانهدوره 13
7رویای دریادوره 13
8عصر جدیددوره 13
9لکومتیوراندوره 13رسیده به دبیرخانه
10میل به زندگیدوره 13
11نفر هفتاد و سومدوره 13
12یک روز تعطیلدوره 13
13انبوه تنهادوره 13رسیده به دبیرخانه