مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1سرسرهدوره 11رسیده به دبیرخانه
2هدیهدوره 11رسیده به دبیرخانه
3غریبهدوره 11راه یافته به اکران
4مادردوره 12رسیده به دبیرخانه
5من یا شمادوره 12رسیده به دبیرخانه