مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زمین گرد استدوره 11رسیده به دبیرخانه
2بهش شلیک کن دوره 12رسیده به دبیرخانه