مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : مرتضی  مصاحب نیا

استان : قم

خلاصه سوابق : 111111111111

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زخم کهنهدوره 11رسیده به دبیرخانه