مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دیواردوره 11رسیده به دبیرخانه
2چشم هادوره 12رسیده به دبیرخانه