مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : هادی عنانی

استان : تهران

خلاصه سوابق : سابقه ای ندارم

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دیگریدوره 11راه یافته به اکران