مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1آرزوهای بزرگدوره 11راه یافته به اکران
2تایجیتودوره 11رسیده به دبیرخانه
3شطرنج بازاندوره 13
4در نزدیکیدوره 13رسیده به دبیرخانه