مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1فرصت هاي از دست رفتهدوره 11راه یافته به اکران
2رو به آيندهدوره 12رسیده به دبیرخانه
3استعمال دخانيات ممنوعدوره 12رسیده به دبیرخانه
4زندگیدوره 13رسیده به دبیرخانه