مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1سلفیِ سلفیدوره 11راه یافته به اکران
2شیشه نوشتهدوره 11رسیده به دبیرخانه
3منتظردوره 11رسیده به دبیرخانه
4تسلیمدوره 12رسیده به دبیرخانه
5عزاداردوره 12رسیده به دبیرخانه
6مقصردوره 12راه یافته به اکران
7چشم و دلدوره 12رسیده به دبیرخانه
8حبس شدگاندوره 12رسیده به دبیرخانه
9متواریدوره 13
10دو دستدوره 13
11مورچهدوره 13رسیده به دبیرخانه