مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1ارزوهای کودکیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2من اگر جای پدرم بودم دوره 12راه یافته به اکران
3جداییدوره 12رسیده به دبیرخانه