مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : ميثم آقاجان زاده

استان : قزوين

خلاصه سوابق : آغازفيلمسازي ازسال ١٣٨١ ساخت ده فيلم کوتاه تدوين چندين مجموعه تلذيزيوني وفيلمهاي کوتاه وبلندداستاني ومستند

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دمدوره 11رسیده به دبیرخانه
2میندوره 12رسیده به دبیرخانه