مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نقش عشقدوره 11راه یافته به اکران
2يادداشتدوره 12رسیده به دبیرخانه
3نفسدوره 12رسیده به دبیرخانه
4مهر کوچکدوره 12رسیده به دبیرخانه