مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1جیوهدوره 11رسیده به دبیرخانه
2نخدوره 11رسیده به دبیرخانه
3میخدوره 11راه یافته به اکران
4کمکدوره 12رسیده به دبیرخانه