مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : فاطمه توكلى

استان : سيستان و بلوچستان

خلاصه سوابق : ساخت دوفيلم كوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1گره کوردوره 11رسیده به دبیرخانه