مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1کرگدندوره 11رسیده به دبیرخانه
2پیوستهدوره 13رسیده به دبیرخانه