مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1جا برای نفس تنگ استدوره 11راه یافته به اکران
2آغوشی به رنگ مادردوره 11راه یافته به اکران