مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : آرمان  خوانساریان

استان : تهران

خلاصه سوابق : تندیس خانه ی سینما (فیلمنامه سبز کله غازی)تندیس بهترین فیلم تماشاگران نهال (سبز کله غازی)دیپلم افتخار بهترین فیلم تصویر سال(سبز کله غازی)دیپلم افتخار بهترین فیلم تصویر سال 12(بن بست)

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1به همراه وسایل ...دوره 11راه یافته به اکران