مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیررضا  ثابتی

استان : تهران

خلاصه سوابق : دانشجوی دانشگاه معماری-سابقه فیلمسازی نداشته و اولین تجربه ی فیمسازیم است.

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1...کوتاه بوددوره 11راه یافته به اکران
2عقربدوره 11رسیده به دبیرخانه
3طنابداردوره 12رسیده به دبیرخانه