مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1هبوطدوره 11رسیده به دبیرخانه
2جنگ بازیدوره 11رسیده به دبیرخانه
3نخ زندگیدوره 11رسیده به دبیرخانه
4همسایهدوره 12رسیده به دبیرخانه
5گمشدهدوره 13رسیده به دبیرخانه