مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زیرزمیندوره 11رسیده به دبیرخانه
2جاده کاغذیدوره 11رسیده به دبیرخانه