مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : رسول صفالو

استان : تهران

خلاصه سوابق : -----------------

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زمین پاک اسمان ابیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2زمین پاک اسمان ابی 02دوره 11راه یافته به اکران
3زمین پاک اسمان ابی 03دوره 11رسیده به دبیرخانه
4زمین پاک اسمان ابی 04دوره 11رسیده به دبیرخانه
5زمین پاک اسمان ابی 05دوره 11رسیده به دبیرخانه
6زمین پاک اسمان ابی 06دوره 11رسیده به دبیرخانه