مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1رنگ خدادوره 11رسیده به دبیرخانه
2یک نقاشی سادهدوره 11رسیده به دبیرخانه
3حرف های آخردوره 11رسیده به دبیرخانه
4نزدیک آسماندوره 11راه یافته به اکران
5بیننده دوره 11رسیده به دبیرخانه
6کاسه ی چه کنم دوره 13رسیده به دبیرخانه